Hospital clinic kyiv
traumatology orthopedy
traumatologist orthopedist
TRAUMATOLOGY  AND  ORTHOPEDY  DEPARTMENT
KYIV CITY HOSPITAL 7
license MZ 005744   sertificate AB 292676
Mychaila Kotel'nykova str. 95, 
Kyiv, Ukraine
Registration for consultation tel.  38 (044) 232-81-15
mob +38 (093) 902-80-90
traumatologist@ukr.net
Question to a doctor
kiyv clinic hospital kotelnikova